Aanmelding

Informatie


Op de pagina van ” Wie zijn wij ” heeft u al de nodige informatie kunnen lezen. Maar wij vinden dat wij u toch nog wat uitgebreider informatie moeten verstrekken en daarom treft u onderstaand informatie aan die u ook op het aanmeldingsformulier kunt lezen.

Informatie aan aspirant leden
Onze biljartvereniging “de Regenboog” is in november 1989 opgericht en is gehuisvest in het wooncentrum “de Regenboog” in Dronten.
De vereniging bestaat momenteel uit ruim 70 leden en kent bij overschrijding daarvan een ledenstop. De doelgroep betreft mannen en vrouwen vanaf 50 jaar.
Het bestuur bestaat uit 5 leden en vergadert regelmatig. In de maand februari is de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden ook de competities en ontmoetingen met zusterverenigingen besproken.
Leden kunnen, wanneer daar behoefte aan is, biljartlessen volgen welke door leden op deskundige wijze wordt verzorgd.
Voor leden is er gelegenheid om op “ieder moment van de dag ” gebruik te maken van de biljarts, het z.g.n. vrij spelen. Voor het meespelen in de competitie zal voor het bepalen van het moyenne vooraf een z.g.n. proefpartij worden gespeeld.
Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij enige ervaring hebben in het biljartspel.
Vanuit het bestuur is de heer Hans Melissant (tel.nr. 06-30348944) aangesteld als contactpersoon. Zijn functie bestaat uit het beoordelen of een aspirant toegelaten kan worden tot onze vereniging  en als dit kan om deze nieuwe leden te begeleiden in de eerste periode.
Het aspirant lid betaalt eenmalig € 12,00 inschrijfgeld. De contributie bedraagt € 30,00 per kwartaal en wordt vooruit betaald.  Ook is mogelijk de contributie per halfjaar of heel jaar te betalen.
Men is tenminste voor 1 jaar lid. Bij opzegging aan het eind van het kalenderjaar dient 1 maand opzegtermijn in acht te worden genomen.

Het bestuur zal na aanmelding het verzoek in behandeling nemen en het aspirant lid op de hoogte brengen van de toelating als lid.

Het aanmeldingsformulier kan worden ingeleverd bij de secretaris.

Namens het bestuur,
Roelof Pit, secretaris
Drachme 5, 8253EW Dronten – tel.nr. 314937

Aanmeldingsformulier