Historie

Historie (inclusief overzicht bestuursleden en ledenaantallen)

Historisch overzicht

Historie biljartvereniging “De Regenboog”.

Historie biljartvereniging “De Regenboog”.

Uit de notulen en verslagen vanaf het begin van de biljartvereniging “De Regenboog” voor zover deze bewaard zijn gebleven is
onderstaand historisch overzicht samengesteld, het is niet compleet maar het geeft een inzicht in het ontstaan en het verdere
verloop van de vereniging met hoogte en diepte punten. Er zijn bepaalde zaken niet vermeld omdat ze te uitgebreid zijn of niet
vermeldingswaardig. Op voorhand worden alle leden die op welke manier dan ook een steentje hebben bijgedragen aan onze
vereniging bedankt. Ook alle bestuursleden uit het verleden verdienen een dank je wel voor hun inzet en doorzetting. Er worden
zo nu en dan namen genoemd, denk niet dat u niet in de verslagen voorkomt want dit is niet het geval. Alle nieuwe en overleden
leden zijn zorgvuldig bijgehouden door de secretarissen in de voorbije jaren. Hiervan verschijnt separaat een overzicht.

De eerste mededelingen dateren van 29 november 1988, het is een summier verslag.

 1988:
Een aantal heren, te weten, P. Visser, A. Bruining en H. Heida, respectievelijk voorzitter, penningmeester en secretaris, voorlopig
 bestuur, zijn bijeen geweest om de start van de biljartvereniging te bespreken en hebben de eerste vergadering voor eind januari
1989 uitgeschreven. Ook hebben zij een aantal regels voorgelegd waarvan zij vonden dat deze belangrijk zouden zijn voor een
goede organisatie en duidelijkheid voor de leden. Volgens de toen aanwezige ledenlijst waren er 21 leden. Ook was er al de
mogelijkheid voor instructie betreffende het biljarten. Het voorlopig bestuur zal aanblijven tot de eerst komende
Algemene Ledenvergadering. Er is dit jaar 2 maal vergaderd.

Eind 1988 zijn er twee opzeggingen en een lid is overleden. Er stonden 4 nieuwe leden op de wachtlijst zodat deze eind 1988
toegelaten konden worden.

1989:
Op 6 februari 1989 ontvangt het bestuur een brief van de directeur van de Regenboog, de heer J. Teijema met een aantal
voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Een paar van de voorwaarden zijn:

  • Het gebruik van de ruimte door bewoners van het verzorgingshuis moet niet moeilijk of onmogelijk gemaakt worden.
  • Het gebruik door derden mag geen claim op het personeel leggen.
  • Het gebruik door derden mag geen financiële gevolgen hebben.
  • Het verzorgingshuis kan, in het belang van een goede verzorging, een andere bestemming geven aan de ruimte. Uiteraard in
   goed overleg met de medegebruikers.

Op 8 februari is de eerste jaarvergadering: er zijn 18 leden aanwezig en een afzegging met kennisgeving en twee zonder
kennisgeving. Uit de notulen blijkt dat het eerste biljart eigendom is van de Regenboog. Tijdens de bestuursverkiezing worden
de 3 eerder genoemde heren door de vergadering benoemd en bekrachtigd, tevens worden de heren Eilander en Van Turnhout 
door de algemene vergadering gekozen tot bestuursleden.  Tijdens deze vergadering worden de uitwisselingen besproken.
Dit voorstel werd door een aantal leden niet enthousiast ontvangen. Ook werd tijdens deze vergadering besloten het roken te
verbieden. O ja, het spelen liep via de “klok”.
In de vergadering van 3 maart wordt besloten een tweetal keu’s voor de vereniging aan te schaffen.
In de vergadering van 10 maart wordt officieel de naam biljartvereniging “De Regenboog” aangenomen.
Het bestaande biljart wordt opgeknapt voor de afgesproken prijs van  fl. 964,50, helaas werd de rekening fl. 500, hoger. Er volgen
diverse gesprekken met de leverancier en uiteindelijk komen de partijen eruit. Allebei wat water bij de wijn doen. De heer Flipsen
mag toetreden als lid van de vereniging omdat hij op de wachtlijst stond.
Maandag 1 mei worden de nieuwe plannen door de directeur van de Regenboog toegelicht voor een nieuwe biljart ruimte.
Later bleek dat na een studie het veel te duur zou worden en de verbouw gaat niet door.

In het verslag van 25 augustus wordt vermeld dat de stukken voor de leden door twee bestuursleden rond gebracht worden,
op de fiets !!
In de bestuursvergadering van 11 december 1989 worden twee agendapunten opgevoerd t.w.: 1e  Samenstellen agendapunten en
ten 2e  de aanschaf van nieuw biljart, er kan een renteloze lening van fl 6.000,–worden afgesloten met een particulier. De vóór- en
nadelen worden afgewogen en er wordt besloten hier wel gebruik van te maken. 
In de vergadering van 18 december doet
de heer Heida verslag van zijn bezoek aan de notaris betreffende de Statuten voor de biljartvereniging. 
Ook aan het eind van dit jaar
wordt er gesproken over de aanschaf van een tweede biljart. De financiële middelen zijn er niet en er wordt gesproken over
een lening van fl. 6.000,– 
Eind december, de 23 ste, ontvangt de secretaris het concept voor de statuten. 
Ook in 1989 blijft het aantal leden 21.

1990:
Vanaf 1 januari wordt er een rookverbod ingesteld.
Op 3 januari correspondeert de secretaris met het dagelijks bestuur van de stichting Beschut Wonen over de uitbreiding naar
een tweede biljart i.v.m. de aanstaande verhuizing en daarmee het oplossen van de wachtlijst. 
Op 9 januari de jaarvergadering. De vereniging heeft nog steeds 21 leden volgens de presentielijst. Hoogtepunt is denk ik het
voorstel tot de aanschaf van een tweede biljart. Met algemene stemmen wordt dit aangenomen. Ook de concept statuten worden
behandeld en hier en daar aangepast.
Wat ook vermeld wordt in de notulen is het volgende: In het weekend is er op het biljart gespeeld door wel zeer jeugdige biljarters.
Zij hadden stenen in de klok gelegd (hoefden ze niet te betalen) en dat is  nu juist niet de bedoeling. Willen alle leden een oogje
in het zeil houden. 
In februari wordt er een nieuw puntensysteem ingevoerd. 
Op 14 februari 1990 wordt de akte gepasseerd betreffende de vaststelling van de statuten van de biljartvereniging “De Regenboog”.
Hiermee is een eerste officiële mijlpaal gezet. 
20 februari was de eerste uitwisseling met de biljartclub Wittesteyn uit Emmeloord. Er werd met 2 auto’s gereden. Omdat er in
Dronten nog geen 2 biljarts waren werd er besloten om over 3 weken weer naar Emmeloord af te reizen voor de return. Dronten
betaalt en verzorgt de wedstrijd. De eerste partij werd gelijk gespeeld, 4-4 maar de tweede wedstrijd werd zwaar verloren met 7-2.
7 maart 1990: De inschrijving bij de kamer van Koophandel is een feit, de biljartvereniging “De Regenboog” staat ingeschreven
onder nummer V656163. 
Omdat de verbouwing op zich laat wachten komt de aanschaf van een tweede biljart in gevaar. Later trekt de particuliere financier
zich terug, het geen een enorme teleurstelling is voor het bestuur. 
Ook wordt er een telefoonketen opgezet om de leden zo snel mogelijk te kunnen benaderen indien nodig. Er achterstand in
het betalen van de contributie. De contributie achterstand is aan het eind van het jaar ingelopen. 
2 Leden zeggen hun lidmaatschap op en er staan twee nieuwe leden te popelen om lid te worden zodat het aantal 22 leden blijft.

1991: 
Uit de Jaarvergadering van 22 januari 1991: 
Het eerste feit wat ik lees en vermeldingswaardig is het volgende: Een van de leden had de statuten niet ontvangen en daarom
niet kunnen lezen. Daarop bood hetzelfde lid aan om op zijn kosten iedereen te voorzien van de statuten. Voorstel werd met
instemming direct aangenomen. Er is op dat moment nog geen Huishoudelijk reglement. De contributie was in 1991 fl. 10,–
per maand. 
Op 14 maart komt er een brief over de verbouw van de biljartruimte van de Regenboog namens de woningbouwvereniging over
wensen betreffende de inrichting etc. en niet onbelangrijk de huurvoorwaarden. 
In een verslag van 10 april lees ik dat de verbouw weer op losse schroeven staat. Er vindt een gesprek plaats met de wethouder
van de gemeente Dronten. Een opmerkelijke zin uit dit verslag is het volgende: Probeer ruimte te huren in de Ark. Gelukkig is
dit plan nooit uitgevoerd. 
Krantenartikel uit de Dronter courant, waarschijnlijk “de Flevolander of Flevopost, van 18 april 1991. De provincie  Flevoland stelt
fl. 100.000,– beschikbaar aan de woningbouwvereniging Oost-Flevoland voor het realiseren voor de uitbreiding van de gang
in de Regenboog. Deze kan hierdoor 5 meter verbreed worden zodat er ook ruimte komt voor de biljarters. Op 26 november komt
er een brief dat de uitbreiding van de loopstraat definitief is. Het bestuur mag haar wensen kenbaar maken wat betreft
de technische voorzieningen. 
Op woensdag 11 december wordt er proef gedraaid met het spel de kurk en de dobbelsteen, voor uitleg zie verder op in dit verslag.
Op 18 december volgt het Kersttoernooi, de prijzen zijn: 
1e prijs Rollade fl.15,– 
2e prijs Karbonade fl. 10,–
3e prijs Kip fl. 7,50
4e prijs Kerstkrans fl. 6,–
5e prijs Banketstaaf fl. 4,50
Poedelprijs fles wijn fl.5,–

1992: 
Volgens de vergadering van 8 januari is er een rendementsrekening geopend en staat er fl. 3.500,– op. 
Eventuele meerkosten i.v.m. de verhuizing wordt opgevangen door meer leden aan te nemen. Er is ruimte voor 8 nieuwe leden. Later
tref ik een getekende lijst aan van 11 personen die tegen de uitbreiding zijn, wel gaan deze personen akkoord met
een contributieverhoging van fl. 5,– per maand. Uit de notulen van de jaarvergadering blijkt dat er ingestemd wordt met het toelaten
van 4 nieuwe leden en dat de contributie verhoogd wordt met fl. 2,50 per maand. Het ledenaantal is 25. In maart van dit jaar is er
een wachtlijst van 7 aspirant leden. 
Er werd toen nog gespeeld met een betalende klok. De opbrengst was voor de biljartvereniging. Schoonmaak gebeurde door
eigen mensen. 
De opening van de nieuwe ruimte is gepland op 20 mei 1992. Henri Tilleman zal worden gevraagd de openingshandeling te verrichten
d.m.v. een demonstratiepartij te spelen tegen Theo Smeijer. De heer Teyema heeft een enveloppe voor de heer Tilleman en namens
de biljartvereniging wordt een foto aangeboden. 
In de nageplozen stukken vind ik een brief welke is gericht aan alle banken in Dronten met de vraag voor subsidie/donatie of sponsoring.
Alleen de Rabobank beantwoordt de brief positief. 
In de vergadering van 8 december wordt er gesproken over het schoonhouden van de biljarts. Hiervoor volgt een duidelijke instructie. 
Eind december wordt er een inboedelverzekering voor fl.12.500,–afgesloten. Twee partijen is om een offerte gevraagd,
Rabobank Flevoland en Flipse Makelaardij O.G. & Assurantiën. De Rabobank was fl. 10,70 duurder, dus de opdracht ging naar Flipse. 
Ook was er dit jaar weer een Kersttoernooi, met prijzen, rollade, kip en worst. 
In de vergadering van 14 december wordt besloten dat de partners ook bij de nieuwjaarsreceptie welkom zijn. 
Op 16 december is er een ingelaste Buitengewone Ledenvergadering. Onderwerp van de vergadering is de nieuwe ruimte.
Tijdens deze vergadering kunnen op- of aanmerkingen of eventuele grieven kenbaar gemaakt worden. De gebruikelijke opmerkingen
worden geplaatst, maar eentje valt op en wel de volgende: Voor een borreltje is het te ver lopen van het restaurant naar de biljartzaal.
Als je terug bent en het wilt nuttigen is het half verdampt/gemorst. Antwoord van de voorzitter: Grotere hoeveelheden kopen en
 harder en recht terug lopen. Het is wel grappig te lezen dat de afspraken over het gebruik van de klok en het wisselen ook toen al
problemen gaf.

1993: 
Er staan begin dit jaar 26 leden op de lijst. Theo Smeijer is instructeur. 
Eerste vergadering 20 januari. Vergadering start met enige vertraging omdat de voorzitter en secretaris nog niet bij de les waren. 
Het vervangen van het laken koste inclusief BTW fl. 550,–, exclusief nieuwe ballen, lijm en stiften. 
In de vergadering van 15 september wordt besloten dat consumptieverstrekking in eigen beheer niet zal doorgaan, er kleven
te veel nadelen aan. 
Op 2 december werd een ééndaags toernooi georganiseerd, van 10.00 uur tot 17.00 uur. Voor de lunch werd er van partyservice Breet
het één en ander betrokken. Soep, diverse salade’s, stokbrood en drinken. En dit alles voor 50 personen. Uit de verslagen blijkt dat
de dames ook welkom zijn. 
Verder is er besloten om de competitie over twee dagen te verdelen. Verder geen vermeldingswaardige bijzonderheden.

1994: 
De geplande Nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari kon niet doorgaan i.v.m. het overlijden van één van de leden, en werd verplaatst
naar 9 februari. 
Als eerste kom ik een geschreven kladje tegen met de resultaten van de 5e  uitwisseling met Wittesteijn Emmeloord, 2e keer in Dronten.  
Twee keer ging de beker naar Emmeloord en bleef hij 2 keer in Dronten. Door wie de beker de 5e keer werd gewonnen werd niet duidelijk.
Ook werd de eerste uitwisseling met Trim-Inn georganiseerd. 
In de Bestuursvergadering van 27 januari wordt gesproken over uitbreiding van de biljartzaal.
Ook het vrij spelen was in deze tijd al een probleem lees ik uit de verslagen, sportiviteit blijkt een moeilijk punt te zijn. 
Op 12 april is er een gezellige middag waarbij ook de dames uitgenodigd zijn. Afsluiting van het seizoen en bekendmaking van
de clubkampioen. 
Op 27 september een buitengewone Ledenvergadering. 
Eerst wordt er een overleden lid herdacht, waarna de agenda wordt afgewerkt. Een van de onderwerpen is het Belgisch punten systeem.
Er is veel discussie over maar uiteindelijk wordt besloten om het toch te handhaven. Punt 5 van de agenda is een onderlinge competitie
en/ of toernooi dag in de provincie Flevoland. Er wordt gekozen voor een toernooidag. Ook worden er éénmalig zwarte handschoenen
verstrekt. Er blijft ook na de vergadering discussie over de puntentelling.

1995: 
Op 3 januari is er een gezellige Nieuwjaarsreceptie. Op 15 februari is de jaarvergadering. Er staan 24 leden op de lijst.
Tijdens deze vergadering komt wederom de aanschaf van een tweede biljart aan de orde, waarmee ingestemd wordt. 
Het ledenaantal loopt op tot 36 personen. 
Op 28 maart, er vindt een bespreking plaats met de Woningbouwvereniging over de te betalen huur. Woningbouw vraagt fl. 375,– , dit is
veel te veel voor de biljartvereniging. Na lang praten, komen ze eruit en wordt de huurprijs vastgesteld op fl.275,– Om e.e.a. financieel
rond  te krijgen worden er twee nieuwe leden toegelaten zodat het totaal op 38 leden komt. Het huurcontract wordt getekend op
8 mei 1995 en is ingegaan op 1 april 1995 voor onbepaalde tijd.
In maart wordt een tweede biljart aangekocht. Een gulle fee heeft ervoor gezorgd dat het tekort aangezuiverd werd voor de aanschaf. 
Op 25 mei komt er een brief van de biljartvereniging voor Bejaarden uit Lelystad waarin zij ons uitnodigen voor een
Open kampioenschap 50 plus Libre van Lelystad. 
Op 2 juli is er waterschade geweest en 4 keu’s van de vereniging zijn onbruikbaar geworden, kosten fl. 200,– Verzoek om
schadevergoeding aan de Regenboog, deze wordt toegekend. 
In de notulen van de Buitengewone Ledenvergadering van 28 september lees ik de volgende punten: dat er wederom onduidelijkheid
is over het vrij spelen en dat de leden zich dienen te houden aan de algemene richtlijnen. Ook is er commentaar op de toezichthouder.
Deze geeft aan niet als politieagent op te willen treden en legt daarom zijn functie neer. De voorzitter bedankt de persoon in kwestie
voor zijn inzet. Ook het geven van commentaar op de wedstrijd wordt niet op prijs gesteld. En tot slot dat de puntentelling niet conform
de regels van de K.N.B.B. is. 
Op 28 september staan er 38 leden op de lijst, de toename gaat gestaag door. 
Op 7 november wordt er een brief ontvangen van SENA, stichting ter exploitatie van naburige rechten. Kortweg gezegd, als er muziek
gemaakt wordt moet er betaald worden. Het bestuur reageert dat er geen muziek wordt gemaakt en dit wordt geaccepteerd.
Kosten voor een vergunning bedragen fl.120,– per jaar en worden dus bespaard. 
In december van dit jaar wordt een van de leden aangeschreven dat tot verbazing en ergernis meerdere malen is vastgesteld dat
deze persoon zich niet aan de afspraken houdt. Indien dit nogmaals wordt geconstateerd wordt het lid geroyeerd. 
Woensdag 4 december wordt het eerste Sinterklaastoernooi gehouden, ook een nieuw initiatief.

1996: 
Het ledenaantal is per 14 februari gegroeid naar 38, op 19 maart waren dit er 42. Een sterke toename, eind december staan er 47 leden
op de ledenlijst. 
Op 2 oktober is er een ledenvergadering voor aanvang van de nieuwe competitie. Agendapunt 7 wordt apart toegelicht. Er gaat weer
gespeeld worden volgens het Belgisch systeem. 
Notulen 26 november. Er staan geen mensen meer op de wachtlijst. Het bestuur spreekt af stilzwijgend door te groeien tot 50 leden.
Hier wordt geen ruchtbaarheid aan gegeven. Of zoals verwoord in de notulen. “We zullen bovenstaande niet aan de grote klok hangen.”
Ook is te lezen dat er een uitwisseling is geweest met Ens. En er wordt afgesproken dat er contact met Biddinghuizen zal worden
gezocht voor een uitwisseling. 
Op 4 december is er weer het Sinterklaas toernooi met de kurk en de dobbelsteen.

 Het kurkspel (met dobbelstenen): Iedere speler speelt met dezelfde bal. Op het midden acquit wordt de kurk geplaatst met drie
dobbelstenen er bovenop. De rode bal moet eerst worden geraakt, altijd. Indien rood wordt gemist dan gaan de eventueel behaalde
punten naar de tegenpartij(en). Nadat men de rode bal heeft geraakt heeft men de keuze om of de andere witte bal te raken of de kurk
omver te spelen. Indien dit lukt, mag men  door blijven spelen. Wordt echter de kurk omgeworpen door een andere bal dan de speelbal,
dan zijn de behaalde punten voor de tegenpartij(en).
Als de speler alleen de rode bal raakt en verder niets, dan is de beurt voorbij, de punten kunnen dan bij worden geschreven.
De omgevallen kurk wordt indien mogelijk weer recht op gezet op de plaats waar zij is omgevallen, lukt dit niet omdat bijvoorbeeld de kurk
onder de band ligt of zelfs van het biljart af is, dan begint de kurk weer op het midden acquit. – De puntentelling: Als de rode en
de witte bal zijn geraakt dan telt dit voor 2 punten. Wanneer de kurk wordt omgeworpen dan tellen de punten van de dobbelstenen,
waarbij geldt dat de 1 telt voor 10 punten en de rest behoudt zijn eigen waarde. Degene die als eerst 100 punten heeft gehaald, is winnaar.
Deze regel is natuurlijk ook zo toe te passen, dat men door speelt tot dat er een verliezer is. Indien een speler de 100 punten heeft
volgemaakt dan moet de speler de rode bal nog één keer raken, als dit niet lukt of er worden meer punten gehaald dan gaan alle punten
van die beurt naar de tegenstander(s). Komt een speler boven de 100 punten door verkregen strafpunten dan hoeft hij niet meer
de rode bal te raken. – De strafmaatregelen: Als een speler niets raakt, gaan 2 punten naar de tegenpartij(en). Wordt de kurk met de rode
of de witte bal omver geworpen, dan gaan alle punten van die beurt (inclusief de laatste stoot) naar de tegenpartij(en). Wordt door
de speler de kurk omver geworpen voordat rood is geraakt, dan gaan weer de punten naar tegenpartij(en). Raakt de speelbal eerst
de witte bal voordat rood is geraakt dan gaan 2 punten naar de anderen. Worden de dobbelstenen of kurk van het speelvlak afgestoten,
dan gaan de punten van de beurt naar de tegenpartij(en). 
Het bestuur is dit jaar 5 maal bij elkaar geweest om te vergaderen, waarvan verslag is gedaan.

1997: 
Per 1 januari staan er 52 leden op de lijst, waarvan een dame en een donateur. 
De heer Smeijer heeft in de Algemene vergadering van 14 februari aangegeven dat hij i.v.m. zijn werk moet stoppen met het geven
van instructie, jammer. De penningmeester zorgt voor een attentie. In de vergadering van 18 september komt het onderwerp pikeren en
masseren aan de orde. Het wordt toegestaan maar de speler blijft verantwoordelijk voor eventuele schade. 
Er zijn uitwisselingen geweest met de Trim Inn en een club niet nader benoemd uit Bussum. 
Er waren dit jaar 3 bestuursvergaderingen.

1998: 
De voorzitter houdt 7 januari een nieuwjaarstoespraak maar biedt zijn excuses aan voor zijn onduidelijke spraak. Hij was deze ochtend
naar de tandarts geweest, vandaar. 
Januari begint slecht voor het bestuur, ze moeten een lid royeren. Dit gebeurt per aangetekend schrijven. Het lid krijgt de gelegenheid
om te reageren en doet dit ook met het verzoek het royement nietig te verklaren omdat hij zich van geen kwaad bewust is. Aan dit
onderwerp wordt een aparte ledenvergadering gewijd waar alle bezwaren nog eens worden besproken. Uiteindelijk vindt er een stemming
plaats waarvan de uitkomst is dat het lid geroyeerd blijft. 
Voor het eerst zie ik een scorebriefje met daarop reclame van Van Gelder Mannenmode, dus er werd ook toen al gesponsord,
zij het zeer bescheiden. 
In het verslag van het Bestuur wordt gesproken over het eerste jubileum, 10 jarig bestaan. 
Ook is er dit jaar een jubileumtoernooi in samenwerking met de Rabobank. De bank bestaat 100 jaar en onze club 10 jaar. Het is een
50 plus toernooi.
De openingspartij wordt gespeeld tussen Henri Tilleman en Bennie Beek van de Rabobank. 4 weken heeft het toernooi geduurd en is
gewonnen door de heer Eilander. 
Een van de bestuursleden had op eigen initiatief aan het dagelijks Bestuur van Stichting Beschut Wonen gevraagd om uitbreiding
van de biljartruimte. De brief van 3 november geeft aan dat dit niet mogelijk is. 
Op 4 november wordt het 10 jarig jubileum gevierd. Onder het genot van een koud- warm buffet werd in een gemoedelijke sfeer stil
gestaan bij  dit heugelijke feit. In de vergadering van 15 december wordt het feest geëvalueerd. Warm- en koud buffet was onvoldoende,
de soep was te pittig
er waren te weinig salades en het stoofvlees werd weinig gegeten omdat men het niet kende. Er is een spreekwoord dat luidt als volgt:
Wat de boer niet “……………………….”. 
Het Rabotoernooi heeft een voordelig saldo opgeleverd van fl. 498,95 
Ook is er dit jaar voor het eerst een uitwisseling geweest met Giethoorn.

1999: 
In zijn nieuwjaarstoespraak kijkt de voorzitter kort terug op de viering van het 10 jarig bestaan. 
De ledenlijst van maart geeft aan dat er 53 leden zijn. Dit jaar zijn er geen bijzonderheden te melden. De vergaderingen verlopen rustig
en de competitie wordt keurig afgewerkt. Wel wordt het regelement voor het vrij spelen nog eens onder de aandacht gebracht,
dit blijft bij tijd 
en wijle een probleem. 
Er waren dit jaar uitwisselingen met Ens en Giethoorn 
Eind december staan er 55 leden op de lijst.

2000: 
Volgens het jaaroverzicht was het een rustig jaar. 
Op 1 maart is de vereniging overgestapt van de ING bank naar de ABN-AMRO bank.
Het bestuur heeft contact gehad met het Bestuur en het Management van de Regenboog over uitbreiding van de ruimte. Definitieve
uitspraken zijn er nog niet. 
Dit jaar was de clubwedstrijd in Lelystad nieuw in het programma. 
Ook geheel nieuw waren dit jaar de instructie-lessen welke werden gegeven door de heer Cor Voogd, de lessen werden zeer
belangstellend gevolgd op de maandagmorgen en de donderdagavond.

2001: 
Onze club was te zien op T.V. in het programma Flevoland beweegt, een aantal leden heeft de club goed voor het voetlicht gebracht. 
De aanschaf van een 3e biljart is een feit. 
Op 11 september werd het nieuwe huurcontract voor de uitgebreide biljartzaal getekend en konden alle leden die op de wachtlijst
stonden worden toegelaten. 
Bij de uitwisselingen werd wederom een nieuwe club toegevoegd, “Swift” uit Swifterbant. 
Ook geheel nieuw was het Kersttoernooi, dat uitstekend is georganiseerd door de heer Broers.

2002: 
De nieuwjaarbijeenkomst ging dit jaar niet door i.v.m. het plotselinge overlijden van de heer Snoeijs. 
Het bestuur laat in het jaarverslag weten dat wij een biljartvereniging zijn, dus afgesproken regels dienen nageleefd te worden,
maar ook de sociale functie mag niet uit het oog worden verloren. 
In 2002 werden de volgende uitwisselingen gespeeld: Biddinghuizen, Toernooi in Lelystad, Trim Inn, Giethoorn, OBL Lelystad,
Swifterbant en Ens, kortom 7 wedstrijden buiten de deur, een druk programma. 
De heer van Sinderen werd dit jaar clubkampioen. 
Het Kersttoernooi werd dit jaar wederom georganiseerd door de heer Broers met assistentie van de heer Ruberg. 
De ledenlijst veranderd voortdurend, maar het ledenaantal blijft rond de 70 leden.

2003: 
Met 8 personen werd op uitnodiging weer gepeeld in het Flevolandtoernooi in Lelystad, met minimaal verschil werden de mannen
tweede. Er wordt niet vermeld wie de winnaar is. 
De biljartlessen krijgen twee nieuwe instructeurs, de heren Hadderingh en Ruberg, de heer Voogd haakt af. 
Ook wordt er dit jaar voor het eerst een koppeltoernooi gespeeld. 
Bij alle te spelen onderlinge wedstrijden wordt de brochure “organisatie en regels” als leidraad gehanteerd. Waarom? Was er
onduidelijkheid! 
Tijdens het Kersttoernooi was er ook een prijs voor de kortste partij. 
De W.A. verzekering wordt aangepast en er wordt meegedeeld dat de persoonlijke eigendommen in de biljartzaal niet
meeverzekerd zijn. 
In november bestond de vereniging 15 jaar. Volgend jaar, 14 januari, wordt dit gevierd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

2004: 
Op 14 januari is de nieuwjaarsbijeenkomst en tevens de viering van het 15 jarig bestaan. Met een hapje en een drankje was
het erg gezellig. Achtergrondmuziek werd verzorgd door Leen Spaans. Herman Hoff toonde videobeelden van leden in actie.
Door Wilma Akkermans en artien v.d. Velden werden er acts opgevoerd. Tot slot verzorgden de koks van de Regenboog een
uitstekend warm buffet, kortom een mooie bijeenkomst. 
Er was voor deze dag gespaard zodat de bijbetaling slechts € 2,50 was. 
Het jaarlijkse toernooi in Lelystad werd door de Regenboog gewonnen. 
Johan Greve heeft de organisatie van de competitie overgenomen van Izaak Flipse. 
Dit jaar werd volgens de verslagen de eerste mini 3-banden competitie gespeeld, winnaar werd Jan de Ridder. 
Er wordt besloten dat er maximaal 75 leden worden toegelaten tot de club i.v.m. de belasting van de biljarts.

2005: 
Begint volgens de overlevering niet zo leuk, 2005 is een jaar waarin veel is gebeurd, bestuurlijke problemen, Johan Greve,
voorzitter, moest plotseling, hopelijk voor een korte periode afhaken en Tien Ermers, secretaris, besloot om tussentijds
af te treden. 
In de bijzondere vergadering van 14 september wordt besloten over een nieuwe competitie opzet. Er gaat gespeeld
worden over 3 periodes en in april zullen de periodewinnaars tegen elkaar uitmaken wie zich clubkampioen mag noemen. 
Op 7 oktober was er een ontmoeting met “Losbandig”. Gezellig was het zeker en de club doet zijn naam  eer aan, wat
de spelers van de Regenboog betreft te weinig aandacht voor de bal.

2006: 
Door ontstentenis van de voorzitter werd de jaarvergadering voorgezeten door de vicevoorzitter. 
Ik lees in het jaarverslag dat er een wedstrijdcommissie in het leven is geroepen en dat deze 2 keer bij elkaar geweest is ter
voorbereiding van de competitie. 
Verder lees ik dat Johan Ruberg inmiddels de biljartlessen alleen verzorgd en dat er nog steeds grote belangstelling is.
In de verslagen lees ik de naam van Erica Thomassen die tweede werd in het 3-banden toernooi. 
Johan Ruberg werd tijdens het toernooi in Lelystad uitgeroepen tot beste speler. 
Ook dit jaar werden er weer diverse uitwisselingen gespeeld met de bekende verenigingen. Er werd veel gewonnen maar
ook verloren. 
Henk Anema werd samen met zijn vrouw benoemd tot ereburger van Dronten voor hun inzet bij het golfparkje.

2007: 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst waren er een aantal leden, die ook lid zijn bij het Flevolands mannenkoor, zij gaven
een vocale terugblik gegeven op het afgelopen jaar. 
Werd in 2006 Henk Anema ereburger, Chris Smallenbroek werd ook tot ereburger benoemd i.v.m. zijn inzet voor het Rode Kruis.
Later dit jaar was er ook waardering voor Cees Buis. Cees werd door de gemeente in het zonnetje gezet omdat hij symbool staat
voor alle mantelzorgers in de gemeente. Tijdens de jaarvergadering van 13 februari nam Johan Greve afscheid en werd
Henk Dietz verkozen tot voorzitter.
Ook Teus van Koten schoof aan als bestuurslid. 
Ook dit jaar weer de gebruikelijke uitwisselingen, en afscheid nemen van diverse leden om verschillende redenen.

2008: 
Tijdens de algemene vergadering bedankte de voorzitter de vele vrijwilligers die de vereniging ondersteunen met diverse
werkzaamheden.
De voorzitter geeft aan dat wij niet zonder de inzet van de vrijwilligers kunnen. 
Vermeldenswaardig is de uitwisseling met Trim Inn, dit bleek een makkie. Herman Hoff was in vorm en goed op dreef,
met een moyenne van 3.83 was winnen geen probleem. 
Dick Linschoten pakte 17 mei flink uit. Hij nodigde alle leden uit voor zijn 90 ste verjaardag. Veertig leden maakten gebruik
van de uitnodiging. 
Daan Braam laat ook van zich horen, hij is 60 jaar getrouwd. 
Dit jaar een ééndaagse competitie. Met een beperkte groep werd een zgn. driekamp gespeeld, libre, bandstoten en driebanden. 
Het jaar 2008 verloopt verder rustig, er wordt volop gebiljart en de uitwisselingen zijn wisselend wat betreft het scoreverloop.

2009: 
De club bestaat 20 jaar. Iets om bij stil te staan tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van 9 januari. Opperstalmeester
Herman Hoff leidde de genodigden door het programma. Er zijn verschillende optredens van het duo Spigt uit Wervershoof.
Bijdragen van Johan Ruberg, Fré Grooters en waarderende woorden van Jan Riemens en Simon van der Heiden.
Hierna volgde een smakelijk buffet. 
Tijdens de jaarvergadering werden Janus van Turnhout en Henk Heida gehuldigd om het feit dat zij 20 jaar lid zijn van onze vereniging.
Zij hebben een grote bijdrage geleverd aan de oprichting en de volgende jaren. 
Op 28 maart was er volgens de verslaglegging een pijnlijk moment. De keu’s moesten ingepakt worden en de biljarts werden afgevoerd,
dit alles voor de grote verbouwing. Met BCD ( Biljart Club Dronten) was een bruikbaar alternatief bedacht zodat de leden toch konden
biljarten en er werden veel uitwisselingen georganiseerd. 
Op 4 november werd de nieuwe, verbouwde biljartzaal opgeleverd en kon er weer volop gebiljart worden. Van de opening maakten ruim
50 leden gebruik. 
Met een goed functionerende tijdklok en een nieuwe biljartzaal voeren we de hobby weer met plezier uit.

2010: 
Op 6 januari was, volgens het jaarverslag, de Nieuwjaarsreceptie in het Denksportcentrum, dit vanwege de verbouwing van de Regenboog.
Herman Hoff toonde een filmpje dat een terugblik gaf over de afgelopen 20 jaar, en na afloop werd een bezoek gebracht aan
de nieuwe biljartzaal. 
De contributie werd dit jaar met € 0,50  per maand verhoogd. 
I.v.m. ziekte van de secretaris/competitieleider moesten de voorzitter en de medebestuursleden aan de bak om e.e.a. goed te laten
verlopen. Het is ze gelukt. 
Voor de biljartlessen staan er leden op de wachtlijst, doorstroming is gewenst om nieuwe leden ook de gelegenheid te geven om
de “fijne” kneepjes van het spel onder de knie te krijgen. 
Tijdens het Kersttoernooi was er gelegenheid om een borrel te drinken bij Sam Shamsuddin en zijn vrouw, zij waren 50 jaar getrouwd.
Ik heb allemaal “blanke” vrienden heeft Sam trots gezegd.

2011: 
Dit jaar is het maximale aantal van 75 leden bereikt, dus een wachtlijst aanleggen. 
Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst verzorgde Corien Norder een presentatie over haar project in Kenia. 
Tijdens de algemene ledenvergadering was het agendapunt contributieverhoging van belang. Deze was noodzakelijk i.v.m.
de schoonmaakkosten  en de reserveringen voor het onderhoud van de biljarts en het aanstaande 25 jarig jubileum in 2014. 
Uitwisselingen en toernooien, zoals gebruikelijk maar het Flevo 50+ toernooi werd winnend afgesloten. 
Verder verliep het jaar zonder problemen en werd er genoten van een partijtje biljart.

2012: 
Tijdens de jaarvergadering hield Adrie van ’t Westeinde een interessante lezing over zijn voettocht van Den Oever naar
Santiago de Compostella.
In de jaarvergadering is een ingekomen brief van een van de leden. De voorzitter leest de brief voor. Het lid vraagt of het mogelijk
is dat OFW  de luchtzuiverheid en temperatuur in de biljartzaal wil meten. Naar zijn mening laat de luchtbehandeling het bij
 grotere aantallen aanwezigen afweten en geeft dit problemen met de gezondheid. Luchtwegklachten en hoofdpijn zijn het gevolg.
Het bestuur zal hierover contact opnemen met OFW. Volgens het verslag zou er in 2011 een uitwisseling hebben plaatsgevonden met
Almere wat niet in het verslag was vermeld.
Klopt volgens de voorzitter maar deze geeft aan dat alle uitwisselingen voldoende aandacht krijgen via de site en op het bord in de zaal. 
Ook dit jaar werd het Flevo Club  toernooi door de spelers van de Regenboog gewonnen. Uiteraard waren er dit jaar ook weer de nodige
uitwisselingen. 
Verder is er niet veel bijzonders te vermelden, alleen de broodjes na afloop van de Triatlon, waren deze er nu wel of niet? Ze zijn in
ieder geval wel betaald volgens de verslaglegging. 
 

2013: 
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie verzorgde Herman Hoff, samen met zijn vrouw een presentatie over hun reis door Amerika. 
De competitie verliep rommelig omdat leden zich niet tijdig afmelden voor de wedstrijd, er moest veel geïmproviseerd worden. 
Met het Flevo Plus toernooi op 26 maart scoorde onze vereniging niet zo goed. De nieuwkomer, zoals vermeld in het jaarverslag,
Arend Schaapman, scoorde over 2 partijen een gemiddelde van 186 % en werd daarmee uitgeroepen tot de beste speler van het toernooi. 
In april van dit jaar waren Daan Braam en echtgenote 65 jaar getrouwd, diamant. 
Gerard Corjanus kreeg een koninklijk onderscheiding en werd hiermee gefeliciteerd. 
Tot slot schrijft de secretaris het volgende: Het was weer een mooi jaar met vele mooie momenten, mag het ons in 2014 net zo vergaan.
Het kan allemaal in de Regenboog.

2014: 
We begonnen dit jaar goed. De vereniging bestaat 25 jaar.  
120 Personen maakten gebruik van de uitnodiging. Henk Heida kreeg een oorkonde omdat hij 25 jaar lid is van de vereniging en
medeoprichter. 
Het duo Spigt trad 2 keer op met anekdotes en meezingliedjes. Ruud van Egmond verzorgde de muzikale omlijsting.
Het feest werd afgesloten met een warm en koud buffet. De voorzitter, aangemoedigd door de woorden van Jan Riemens, stelde voor
om iedere 5 jaar iets dergelijks te organiseren. De leden waren het hier mee eens. 
De algemene ledenvergadering werd gehouden in de Open Hof omdat er in de Regenboog geen plaats was. 
Ook dit jaar was er weer een Koninklijke onderscheiding en wel voor Jan Riemens. Het verslag vermeldt dat we nu 2 ridders binnen
de club hebben.
Johan Ruberg scoorde dit jaar zijn hoogste serie, 51 caramboles. Wilma Akkermans wist de eerste prijs weg te slepen tijdens
het Ui-toernooi voor dames.

2015: 
Het was even omschakelen tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst, van een 25 jarig feest naar een normale nieuwjaarsbijeenkomst, toch was
 het bestuur er in geslaagd om een programma samen te stellen met als hoogtepunt een lezing door Frits Schmidt, geschiedschrijver
voor Dronten, een verhaal te laten vertellen over het ontstaan van Dronten ondersteund met foto’s en dia’s. Voor de oud Drontenaren
waren er veel herkenningspunten. Nog steeds zijn er 75 leden. Tijdens de jaarvergadering sprak de nieuwe voorzitter de leden toe
over de omgangsvormen binnen de club, dit was nodig gezien de strubbelingen en verwijten die over en weer uitgedeeld worden. 
Vermeldenswaardig is het feit dat Cor Meester dit jaar voor de vierde maal clubkampioen word. 
In januari was Wilma Akkermans weer een van de smaakmaaksters van het Kamper Ui-toernooi. Ging Wilma vorig jaar met
de beker naar huis.
Het lukte haar dit jaar niet, ze behaalde de 4e plaats, resultaat, een zuurstok roze biljartkeu voor Wilma. Opvallend is dit jaar de aanmelding
van nieuwe leden vanuit de Regenboog, waarvoor in het verleden de vereniging is opgericht.

2016: 
De Nieuwjaarsreceptie wordt i.v.m. verbouwing in de Regenboog verplaatst naar de Open Hof. Henk Boogaard vermaakte ons met liedjes
en teksten uit eigen keuken. We draaien er niet omheen, niet iedereen vond het leuk, tegenvaller! Het wordt steeds moeilijker om
een passende invulling aan deze bijeenkomst te geven. 
Voor het eerst is ons ledenaantal de 75 gepasseerd, het zijn er 76. 
Op 6 juli overleed Herman Hoff op 70 jarige leeftijd. Herman was de man achter de computer en verzorgde de korte verslagen van
de gespeelde partijen tijdens de competitie. Ook is Herman de man achter de opzet van de Triatlon. Daarnaast overleden in dit jaar
Simon van der Heiden en Leen Hollemans, 3 mannen die de nodige inbreng in de vereniging hebben gehad op bestuurlijk niveau, 
Wilma Akkermans vertegenwoordigde ons weer tijdens het damestoernooi van KBV kampen. Het ging niet zo goed als voorgaande jaren,
een 15e plek was het hoogst haalbare. 
Na 1 jaar geen lessen te hebben gegeven zijn Johan Ruberg en Willem Kuijpers weer begonnen met het geven van biljartlessen.  

2017: 
Dit jaar een Nieuwjaarsbijeenkomst in het restaurant van de Wisent Camping. Geen artiesten of sprekers, alleen de voorzitter en dat
is goed bevallen. 
Binnen het bestuur werd voor het eerst gesproken over sponsoren. Het resultaat hangt in de zaal. Ook kregen wij dit jaar
een nieuwe computer geschonken door Leisure World. Dit jaar werd opnieuw een technische commissie samengesteld die zich gaat
buigen over het competitiegebeuren. 
Ook moesten we voor onze algemene ledenvergadering uitwijken i.v.m. verbouwing. Wij zochten onze toevlucht in het
Denksportcentrum aan de overkant van de Regenboog. 
In 2017 ontvielen ons in korte tijd 6 leden, een heftig jaar. 
Zoals inmiddels gebruikelijk dit jaar ook weer de nodige uitwisselingen.

2018: 
Na een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in het restaurant van de Wisent Camping kwam de volgende morgen het bericht dat
onze penningmeester, Bert van Wageningen, is overleden. Bert had de afspraken voor deze Nieuwjaarsbijeenkomst gemaakt. 
De aanschaf van de nieuwe scoreborden heeft voor een aantal bestuursleden de nodige overleggen gekost. Ook werden er
2 nieuwe prijzenkasten aangeschaft. Dit jaar liep het aantal leden sterk terug. Starten we met 72 leden aan het begin van 2018,
aan het eind van het jaar zijn het er nog 67. 
Een aantal bestuursleden is druk geweest om een vervanger voor Giethoorn te vinden in verband met een uitwisseling.
Biddinghuizen, Swifterbant en Ens werden benaderd. Helaas geen resultaat. 
De nieuwe scoreborden zijn in gebruik genomen. Het is even wennen voor de bedieners van de knoppen. Het gaat niet altijd
goed en daarom wordt het oude systeem ernaast gebruikt. De ervaring moet nog komen maar het gaat zeker lukken.

2019: 
Het 30 jarig bestaan van de vereniging. Dit wordt gevierd in Open Hof met een hapje, drankje, toespraak en een koud warm buffet.
Een zeer geslaagde bijeenkomst. 
Ook dit jaar is er veel aandacht aan het perfectioneren van de scoreborden besteed. 
Weer een verbouwing binnen de Regenboog. De achteringang wordt gesloten en hier komt de kapper. Voor ons een aderlating.
Parkeren moet op een ander plek. Geen komende en gaande mensen. Geen onderbreking van het biljarten tijden het uitgeleide
doen van een overledene.
Het wordt rustig aan de achterzijde. Voor ons betekent deze ingreep het blinderen van één raam en verder lopen naar de fiets of auto. 
Wij zijn trots op de opkomst tijden de algemene ledenvergadering, 67% van de leden is aanwezig, welke vereniging heeft dat? 
Ons ledenaantal is dit jaar weer flink gegroeid. Op 1 februari kwamen er 6 nieuwe leden bij zodat we bijna weer een wachtlijst aan
moeten leggen. 
Organisatie biljart clinic. Samen met BCD (BiljartClubDronten)hebben we bij BCD een geweldige middag gehad met
een fantastische bijdrage van en door Jean Paul de Bruijn. JP, zoals Hans van Zijp hem noemt, gaf een demonstratie biljarten
waarbij voor ons de onmogelijkste ballen werden
gemaakt. Ook een aantal van onze leden werden aan de tafel uitgenodigd.

2020: 
Voor de verandering werd de nieuwjaarsreceptie gehouden in de Brasserie van Leisure Word. De belangstelling was zeer
goed te noemen. Veel aanwezigen waren verbaasd over het mooie uitzicht op de ijsbaan. Er waren er zelfs die niet wisten dat
er in Dronten een overdekte ijsbaan was. 
Begin februari konden we nog net onze jaarvergadering houden in het Denksportcentrum, voordat we door corona werden overvallen.
|
In februari werd de eerste melding van Corona gedaan. Het was nog ver weg, China. De eerste berichten waren zorgelijk en
het duurde niet lang of ook in ons land waren de eerste besmettingen. Vanaf half maart lag alles stil en mochten we niet meer biljarten
in de Regenboog. Het bestuur heeft gelijk een protocol opgesteld voor het geval de biljartzaal weer open zou gaan. Dit protocol hebben
we ingediend bij het crisisteam van de Regenboog. Zij hebben dit bestudeerd en wij kregen toestemming om volgens dit protocol
te biljarten als de zaal weer werd vrijgegeven.
Vanaf juni hebben we de competitie weer voorzichtig opgestart. Er werd gebiljart in tijdsloten, en het werkte. Voor de bestuursleden
waren het lange dagen. 
Nieuwe biljarts: 
Hans van Zijp heeft het nodige voorwerk gedaan voor de aanschaf van een 3 tal nieuw Verhoeven biljarts. 
Op 17 juni zijn Hans van Zijp, Ton Dillerop, Johan Ruberg en Willem Kuijpers naar de firma Van Esch in Asten geweest om de daar
aanwezige biljarts te beoordelen. De heren waren het er snel over eens, dit was een goede investering. Nog dezelfde dag hebben de
overige bestuursleden, na een telefoontje van uit Asten, alle leden geïnformeerd. Met grote meerderheid hebben de leden ingestemd
met de aanschaf van de nieuwe biljarts.
Maandag 29 juni zijn ze geleverd, en konden we de competitie hervatten. In de week daarvoor is de biljartzaal gerenoveerd zodat
we met een frisse start konden beginnen. 
Wat betreft de competitie. Deze konden we helaas niet afmaken. We moesten 4 november stoppen in verband met een nieuwe corona
uitbraak in de Regenboog. Gelukkig mochten we 25 november weer spelen en zijn we direct gestart met het Kersttoernooi.
Ook deze hebben we niet af kunnen maken, wederom door corona. 
Dit jaar geen clubkampioen, geen triatlon en geen bandstoten. 
Nieuwe uitwisselingspartner. Almere ’83. Het voltallige bestuur is op bezoek geweest in Almere en wij zijn unaniem van mening
dat dit een mooie club is om tegen te biljarten. We hebben afgesproken om in het seizoen 2020-2021 een uitwisseling te organiseren.
Maar zoals u zult begrijpen, ook hier is corona de spelbreker. 
Aanpassing website: 
Onze secretaris is in december 2019 op cursus geweest. Het resultaat hebben jullie ruimschoots kunnen aanschouwen. We kunnen
rustig stellen dat onze vereniging beschikt over een goed verzorgde en informatieve website. 
Aangezien corona in 2020 de grote spelbreker was op vele fronten heeft het bestuur besloten om aan het eind van het jaar alle leden
een kerstpakket aan te bieden. De samenstelling van producten zijn geleverd door een aantal van onze sponsoren.
U heeft dit op prijs gesteld.

2021

Ook dit jaar ziet het jaarverslag er niet uit zoals jullie van ons gewenst zijn. Het jaar 2021 stond grotendeels in het teken van Corona en
de gevolgen die dit had voor het reilen en zeilen van onze vereniging.
Zo konden we onze zo vertrouwde nieuwjaarsbijeenkomst i.v.m. de beperkingen niet laten doorgaan. Eveneens kwam onze
algemene ledenvergadering te vervallen. Die hebben we noodgedwongen op een andere wijze moeten organiseren.
En daar zijn we goed in geslaagd want vanuit de leden kwamen er in het geheel geen vragen.
Omdat we de leden zo weinig hadden te bieden heeft het bestuur er voor gekozen om met Pasen alle leden een doosje eieren te bezorgen.
Tevens was een pen met inscriptie toegevoegd. Deze attenties werden evenals het kerstpakket in december 2020 zeer gewaardeerd.
Het eerste gedeelte van 2021 was het enkel vrij spelen maar na de zomer zijn we voorzichtig weer begonnen met de competitie.
Echter in oktober sloeg het virus wild om zich en binnen de kortste keren hadden we een aantal spelers thuis zitten, dit ondanks dat allen
waren gevaccineerd. Daarop heeft het bestuur besloten om de zaal ruim 14 dagen te sluiten. Wij kregen vanuit de GGD de complimenten
voor dit kordate optreden. Wel hebben we de competitie tijdelijk stil gelegd en daardoor moesten we ook het besluit nemen om
het kersttoernooi dit jaar te laten vervallen.
En net als vorig moeten we constateren dat we een aantal spelers missen in de zaal. We hopen erop dat wij die in 2022 toch weer
kunnen verwelkomen.
Aan het eind van dit jaar heeft het bestuur weer gemeend om een kerstattentie bij de leden te bezorgen. Zo kreeg men een kerstbrood,
rollade, wijn en kaas. Het bestuur had deze artikelen gekocht bij onze sponsoren. De leden konden dit waarderen gezien het aantal bedankjes. 

Overzicht bestuursleden en ledenaantallen